[][src]Module sp_core::hashing

Hashing functions.

Functions

blake2_64

Do a Blake2 64-bit hash and return result.

blake2_64_into

Do a Blake2 64-bit hash and place result in dest.

blake2_128

Do a Blake2 128-bit hash and return result.

blake2_128_into

Do a Blake2 128-bit hash and place result in dest.

blake2_256

Do a Blake2 256-bit hash and return result.

blake2_256_into

Do a Blake2 256-bit hash and place result in dest.

blake2_512

Do a Blake2 512-bit hash and return result.

blake2_512_into

Do a Blake2 512-bit hash and place result in dest.

keccak_256

Do a keccak 256-bit hash and return result.

keccak_512

Do a keccak 512-bit hash and return result.

sha2_256

Do a sha2 256-bit hash and return result.

twox_64

Do a XX 64-bit hash and return result.

twox_64_into

Do a XX 64-bit hash and place result in dest.

twox_128

Do a XX 128-bit hash and return result.

twox_128_into

Do a XX 128-bit hash and place result in dest.

twox_256

Do a XX 256-bit hash and return result.

twox_256_into

Do a XX 256-bit hash and place result in dest.